Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Czemiernikach (Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, tel: Sekretariat: 833-068-041, fax: 833-068-258, email: sekretariat@czemierniki.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Czemiernikach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Kozak, e-mail: sekretarz@czemierniki.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 833068254. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 31.03.2023 r.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żadaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostepu, powinna także okreśłić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Urzędu Gminy prowadzą schody z poręczą, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane. Budynek Urzędu Gminy oraz parking objęte są monitoringiem.

2. W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody dwubiegowe ze spocznikiem oraz poręczą. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oni oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4. Urząd Gminy w Czemiernikach posiada jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Miejsce to znajduje się jako drugie na parkingu przy Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9.

5. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

6. W Urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Czemiernikach poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
• wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki
• korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: sekretarz@czemierniki.pl,

• korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
• w przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Gminy, osoby z niepełnosprawnością obsługiwane będą w miarę możliwości w poszczególnych pokojach.

10. Informacje dodatkowe

Koordynatorem do spraw dostępności jest Pan Waldemar Kozak, email: sekretarz@czemierniki.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 30 68 254. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.