Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Obsada i kontakt

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Krystyna Maria Dobrowolska Wójt Gminy Czemierniki 521 3
Stanowisko
Wójt Gminy Czemierniki
Godziny przyjęć i numer pokoju

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 16.00

parter, pokój nr 1

Kazimierz Włodzimierz Sobieszek Wójt Gminy Czemierniki - do dnia 16.04.2014 r. 309 4
Stanowisko
Wójt Gminy Czemierniki - do dnia 16.04.2014 r.
Kazimierz Włodzimierz Sobieszek Wójt Gminy Czemierniki 308 5
Stanowisko
Wójt Gminy Czemierniki
Kazimierz Włodzimierz Sobieszek Wójt Gminy Czemierniki 307 6
Stanowisko
Wójt Gminy Czemierniki
Arkadiusz Tadeusz Filipek Burmistrz Miasta Czemierniki 866 7
Stanowisko
Burmistrz Miasta Czemierniki
Telefon
833-068-241
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 16.00,

parter, pokój nr 1

Obowiązki

Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Czemierniki należy w szczególności:
1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy;
3) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
4) wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa;
5) przedkładanie uchwał i zarządzeń organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej;
6) określanie sposobu wykonywania uchwał;
7) opracowywanie programów rozwoju;
8) gospodarowanie mieniem komunalnym;
9) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
10) wykonywanie budżetu;
11) wydawanie zarządzeń;
12) wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń;
13) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
14) wydawanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
15) wydawanie upoważnień pracownikom Urzędu do dokonywania określonych czynności prawnych wynikających z zakresu czynności lub wykonywanych zadań;
16) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
17) wykonywanie uprawnień kierownika urzędu, w tym kompetencji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu;
18) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
19) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
20) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
21) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu;
22) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
23) udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej;
24) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
25) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od sekretarza i skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych a także przyjmowanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu;
26) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji;
27) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.