Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Czemiernikach

Logo - Urząd Miejski w Czemiernikach

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady

Symbol oferty
SE.2110.2.2022
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Czemierniki Zamkowa 9 21-306 Czemierniki
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania dokumentów
2022-12-27
Wymagane wykształcenie

wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość statutu Gminy Czemierniki;

umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy OpenOffice/LibreOffice, poczta elektroniczna, Internet.

Zakres obowiązków

Na stanowisku pracy realizowane są zadania w szczególności z zakresu:

1) prowadzenie punktu kancelaryjnego w urzędzie w systemie tradycyjnym;

2) rejestracja skarg i wniosków w rejestrze skarg i wniosków;

3) zapewnienie sprawnego obiegu informacji między sekretariatem a pozostałymi komórkami organizacyjnymi;

4) obsługa centrali telefonicznej;

5) udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;

6) organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta;

7) prowadzenie terminarza spotkań i narad Wójta;

8) koordynacja i realizacja zadań niezbędnych do zapewnienia właściwego realizowania przez Wójta Gminy funkcji związanej z reprezentowaniem Gminy;

9) obsługa techniczno-kancelaryjna posiedzeń, konferencji i narad zwoływanych przez Wójta;

10) prowadzenie dokumentacji związanej z prenumeratą czasopism i opłatą RTV;

11) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych i ich wypisywanie;

12) prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników;

13) prowadzenie ewidencji urlopów pracowników;

14) prowadzenie dokumentacji związanej z zamawianiem i ewidencją pieczęci urzędowych;

15) prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy pracowników;

16) prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z Sądami i Komornikami Sądowymi;

17) prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Wójta;

18) koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych wydawanych przez Wójta, przekazywanie wydanych zarządzeń właściwym komórkom i jednostkom organizacyjnym oraz do organów nadzoru;

19) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub Bazie Aktów Własnych Gminy Czemierniki zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy, protokołów z sesji Rady Gminy, treści interpelacji i zapytań oraz udzielanych na nie odpowiedzi;

20) realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy, w tym pełnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;

21) wykonywanie zadań archiwisty w archiwum zakładowym, w tym:

 1. a) przyjmowanie do archiwum dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 2. b) przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji,
 3. c) prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej w archiwum,
 4. d) porządkowanie przechowywanej dokumentacji,
 5. e) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 6. f) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 7. g) udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie archiwizowania dokumentacji,
 8. h) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego;

22) prowadzenie ewidencji radnych;

23) sporządzenie porządku obrad, wysyłanie zaproszeń do osób zaproszonych na posiedzenia, na podstawie wytycznych i materiałów przygotowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy i Wójta Gminy;

24) dbałość o terminowe przygotowanie materiałów na sesje i posiedzenia komisji;

25) tworzenie i przekształcanie przedkładanych projektów uchwał Rady Gminy w edytorze aktów prawnych;

26) dostarczanie zawiadomień o zwołaniu sesji Rady Gminy i zawiadomień o posiedzeniach komisji Rady Gminy;

27) sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady i posiedzeń komisji;

28) sporządzanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z działalności Rady Gminy i jej Komisji;

29) prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady Gminy;

30) przekazywanie uchwał, wyciągów i odpisów protokołów z sesji i posiedzeń komisji do realizacji odpowiednim jednostkom organizacyjnym i pracownikom Urzędu;

31) przekazywanie ustaleń oraz wniosków i zapytań z sesji i posiedzeń komisji do realizacji właściwym jednostkom organizacyjnym i pracownikom Urzędu;

32) przesyłanie uchwał Rady Gminy do organów nadzoru;

33) przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego aktów prawa miejscowego i innych uchwał – zgodnie z wymogami prawa;

34) naliczanie wysokości diet dla radnych i sołtysów;

35) współpraca z Referatem ds. Finansów w zakresie naliczonych diet radnym i sołtysom;

36) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie wyborów organów sołectw;

37) prowadzenie ewidencji sołectw, sołtysów i rad sołeckich;

38) kompletowanie protokołów i uchwał z zebrań wiejskich i dokumentacji rad sołeckich;

39) przekazywanie uchwał z zebrań wiejskich właściwym komórkom organizacyjnym;

40) udzielanie pomocy techniczno-kancelaryjnej sołtysom z zakresu spraw organizacyjnych;

41) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Gminy;

42) obsługa punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wymagane dokumenty
Niezbędne:
 • życiorys zawodowy (CV) - opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem;
 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e- mailem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie  kandydata     o   braku    skazania   prawomocnym    wyrokiem   sądu    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

 

                Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wzory oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czemierniki w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu lub ze strony BIP: https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl

 

Dodatkowe:

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Warunki pracy
 • praca w budynku Urzędu Gminy Czemierniki: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki,
 • praca w godzinach: 8:00 – 16:00,
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w zespole,
 • codzienny kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt z
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W listopadzie 2022 roku (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Czemierniki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wynosił mniej niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Czemierniki lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Czemierniki 
ul. Zamkowa 9, 
21-306 Czemierniki

w zamkniętej kopercie A4 z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata oraz z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady.”

Dokumenty aplikacyjne uważa się za  dostarczone w terminie, jeżeli  wpłynęły  na ww. adres w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. do godz. 12.00.

Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta lub wpłyną do Urzędu Gminy Czemierniki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu naboru.

Uwagi

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Załączniki
 • pdf 0,77 MB pobrano: 59 razy
 • pdf 0,58 MB pobrano: 46 razy
 • pdf 492 KB pobrano: 122 razy

 • Wybrany kandydat
  Baryła-Paśnik Małgorzata
  Uwagi
  zam. Stoczek

  Uzasadnienie wyboru
  Kandydatka na ww. stanowisko spełnia wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu znajomości: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Wójt Gminy Czemierniki /-/ Arkadiusz Filipek
  Rogala Barbara
  Uwagi
  zam. Wygnanów

  Baryła-Paśnik Małgorzata
  Uwagi
  zam. Stoczek

  Żelazny Patrycja
  Uwagi
  zam. Czemierniki

  Kozłowski Tomasz
  Uwagi
  zam. Wygnanów

  Nieznajek Justyna
  Uwagi
  zam. Wygnanów

  Jankowska Karolina
  Uwagi
  zam. Czemierniki

  Jesionek Katarzyna
  Uwagi
  zam. Radzyń Podlaski

  Król Agnieszka
  Uwagi
  zam. Bełcząc

  Burdon Anna
  Uwagi
  zam. Wólka Zdunkówka

  Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Waldemar Kozak
  Dodano do BIP dnia 13-12-2022 20:56:56